• Achtergrond 2019

Juryrapport Innovatie Award van het jaar 2012

Initiatief: Het innovatieve onderzoek project van het jaar.
Feedback van klanten en de markt is cruciaal voor elke organisatie. Structureel inzicht in wat klanten vinden van nieuwe producten en de dienstverlening is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen overleven. Deze overweging ligt ten grondslag aan de Innovatie Award. De prijs wordt uitgereikt aan een bedrijf/organisatie dat zich op opvallende en innovatieve wijze gemanifesteerd heeft op het structureel inzetten van feedback ter verbetering van bedrijfsprocessen.

De jury heeft voor de beoordeling van de nominaties onder andere de volgende criteria gehanteerd.

Beoordelingscriteria
Innovativiteit: Is het initiatief nieuw voor het bedrijf, voor de branche, nieuw voor Nederland of nieuw voor de wereld? Is het initiatief op fundamenteel niveau anders dan de conventie/best practice? Is het initiatief eigenwijs en gedurfd? Hierbij wordt ook de hoeveelheid en complexiteit van gebruikte technologieën en de organisatiewijze betrokken.

Impact op beslissingen: In hoeverre draagt het initiatief bij aan het nemen van concrete beslissingen? Goed benutte klantfeedback doorloopt de gehele waardeketen met als eindresultaat een beslissing.

Impact op de totale bedrijfsvoering: Wat is de impact op de bedrijfsvoering buiten de afdeling waarin het initiatief wordt uitgevoerd? Goed benutte klantfeedback gaat verder dan een afdeling CRM/marktonderzoek/intelligence en raakt idealiter alle strategische onderdelen van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt ook gekeken naar de wijze waarop informatie binnen een organisatie wordt verspreid.

Continuïteit en inbedding: Heeft het initiatief een continu karakter? D.w.z. is het organisatorisch ingebed en verweven met de interne bedrijfsprocessen?

Meerwaarde voor de consument: Wat heeft de consument/burger er zelf aan? Klanten worden steeds veeleisender; de hoeveelheid informatie en de frequentie waarmee ze informatie geven, wordt steeds meer bepaald door wat ze er voor terug krijgen.

Integratie van databronnen & processen: Er komen steeds meer databronnen beschikbaar, terwijl tegelijkertijd de grenzen tussen disciplines vervagen. Juist door het combineren van databronnen en bedrijfsprocessen ontstaan nieuwe mogelijkheden die meerwaarde bieden voor bedrijf én consument/burger.


De nominaties
De jury heeft drie sterke inzendingen genomineerd: RTL Nederland & InSites Consulting, Neurensics en InSites Consulting

RTL Nederland & InSites Consulting
De combinatie RTL Nederland en InSites Consulting was in 2009 goed voor een innovatie MOAward met een indrukwekkende social media case rond het programma So You Think You Can Dance. Afgelopen jaar heeft het tweetal het succesvolle RTL programma The Voice of Holland geëvalueerd aan de hand van een MROC, die naadloos is geïntegreerd met Facebook. Het optuigen van een gesloten research community binnen een al bestaande community (de TVOH Facebook fan page) leidt tot bovengemiddeld enthousiaste en betrokken deelnemers, waardoor snelle, rijke en toepasbare feedback wordt verkregen. De technische aspecten van de naadloze integratie verdienen in deze case waardering. De jury is echter met name onder de indruk van de naadloze integratie van het onderzoek met social media, waardoor participanten in een natuurlijke habitat communiceren.

Neurensics
Neuromarketing is een sterk in de belangstelling staand nieuw vakgebied waarbij inzichten uit de neurowetenschap in combinatie met medische technieken (fMRI scans) worden toegepast op het terrein van marketing. Neurensics is een van de eerste bedrijven binnen Europa dat de opgedane wetenschappelijk inzichten praktisch heeft vertaald naar marktonderzoek en naar marketing. De onderzoekers hebben een methodiek ontwikkeld waarmee de voor het koopproces belangrijke hersengebieden gemeten kunnen worden. Bij personen kan een breed scala aan stimuli (commercials, merken, verpakkingen, covers, muziek etc.) worden geanalyseerd in termen van 'pain', 'gain' en 'obtain' en worden ervaren en emoties in kaart gebracht. Op basis van een beperkt aantal respondenten kunnen al snel voor de doelgroep generaliseerbare conclusies worden getrokken. De jury is onder de indruk van het verrichte pionierswerk en de vertaling ervan, naar praktische handvatten voor de marketeer.

InSites Consulting
InSites geeft met zijn case gamification een sterke impuls. Ten eerste door deze in een kwalitatieve context toe te passen. Ten tweede door de focus niet alleen te leggen op de respondent, maar juist ook op het laten leven van de resultaten binnen de organisatie van haar klanten. Een gebied waar marktonderzoek vaak moeite mee heeft. Onderzoek wordt hierdoor meer beleeft binnen organisaties waardoor de impact groter is. Verder heeft de innovatie ook op InSites zélf impact. Het verreist een andere werkwijze en verdere ontwikkeling van de manier waarop InSites gamification inzet. De jury is onder de indruk dat op meerdere fronten tegelijk is geïnnoveerd: gamification binnen MROC’s, inbrengen van spelelementen bij analyse & rapportage en de verdere doorontwikkeling binnen InSites.


De winnaar van de Innovatie Award 2012.
Alle inzendingen zijn voor de jury sterk en innovatief. De jury heeft een conclusie moeten trekken en heeft daarbij gekeken naar het gehele plaatje van visie, naar idee, naar uitwerking en presentatie. Met overtuiging heeft de jury besloten dat:

InSites Consulting de winnaar is van de Innovatie Award 2012
InSites Consulting heeft een methodiek uitgewerkt, die in staat is de wijze waarop de industrie tegen onderzoek aankijkt fundamenteel kan wijzigen. Bovendien is het indrukwekkend dat niet één onderdeel, maar de gehele keten van een aanpak wordt vernieuwd en verbeterd.