• Achtergrond 2019

Juryrapport Wetenschapsprijs van het jaar 2012

De jury heeft besloten dat voor de Wetenschapsprijs 2012 de keuze beperkt blijft tot artikelen, die zijn gepubliceerd in het 37-ste MOA-Jaarboek ‘Ontwikkelingen in het Marktonderzoek’ dat in januari 2012 is verschenen. De jury heeft geen artikelen in overweging genomen, waar één van de juryleden als auteur bij betrokken was.

Uit het MOA-jaarboek van 2012 zijn drie artikelen geselecteerd, die in de ogen van de jury, door middel van zijn/haar wetenschappelijke verhandeling over het vakgebied, een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied.

De keuze van de jury is gebaseerd op de volgende vier criteria:
1. Vernieuwend, innovatief
2. Toepasbaar in de praktijk van het marktonderzoek
3. Leesbaarheid voor marktonderzoekers
4. Competente methodologie: probleemstelling, methode, literatuur, analyse, conclusies, en compleetheid.

Nominaties Wetenschapsprijs van het jaar 2012

➢ L.M. Willemsen, G. van Noort en F. Bronner: “Een menselijk geluid: het effect van reactieve en proactieve webcare op merkevaluaties. “
Dit artikel gaat over een actueel onderwerp en is helder geschreven. Wat opvalt is het gebruik van meerdere, elkaar aanvullende methoden, om inzicht te krijgen in de effectiviteit van webcare. De auteurs gebruiken twee methoden: eerst een web survey om de wenselijkheid van webcare interventies te bepalen en vervolgens een experiment om de omstandigheden te kunnen bepalen waaronder webcare het meest effectief is. Een belangrijke uitkomst is dat het succes van proactieve, dan wel reactieve webcare afhangt van het platform dat gebruikt wordt: een consumenten- dan wel een corporate platform. De resultaten van het onderzoek zijn actueel en zeer toepasbaar in marketing.

➢ B. de Langhe, S. van Osselaer, S. Puntoni en D. Fernandes: “ Can you feel it? Emoties adverteren en meten in een vreemde taal.”
Een zeer leesbaar hoofdstuk over een relevant onderwerp, namelijk het effect van het gebruiken van de tweede taal, als voertaal in marktonderzoek en reclameuitingen. Het onderzoek is theoretisch sterk en vernieuwend. Met een serie goed opgebouwde opeenvolgende experimenten, wordt diepgaand inzicht gegeven in de rapportage van emotionele ervaringen op antwoordschalen. De auteurs tonen aan dat respondenten in de tweede taal extremere emotionele ervaringen rapporteren dan in hun moedertaal. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor onderzoekers en marketeers, die te maken hebben met respondenten met verschillende culturele achtergronden en uiterst relevant in de globaliserende samenleving.

➢ R. Gielissen: “Waarom consumenten maatschappelijk verantwoorde producten kopen.”
Allereerst valt op dat dit artikel zo helder en leesbaar geschreven is. Het betreft hier een actueel en relevant onderwerp voor de Nederlandse samenleving:” waarom consumenten maatschappelijk verantwoorde producten kopen.” Door het gebruik van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek in de studie geeft de auteur goed inzicht in de beweegredenen van consumenten. De uitkomsten van het onderzoek zijn actueel en goed toepasbaar, zeker binnen marketing. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat deze studie een mooie mix betreft van onderzoek en marketing praktijk.

De winnaar van de MOA Wetenschapsprijs 2012, gekozen uit de drie genomineerden,
is het artikel van Lotte M. Willemsen, Guda van Noort en Fred Bronner. Dit jaar was het een nek-aan-nek race tussen twee genomineerden. Uiteindelijk heeft de jury na lang beraad gekozen voor het artikel van Lotte Willemsen, Guda van Noort en Fred Bronner. De doorslag bij de keuze voor dit artikel gaf de mate van externe validiteit en de bruikbaarheid van het onderzoek in de marketing praktijk. Het gebruik van een representatieve consumenten steekproef om de relevantie van webcare te duiden en het vervolgens uitvoeren van een experiment om na te gaan hoe reactieve en proactieve webcare werkelijk leiden tot positieve merkevaluaties geeft diepgaand inzicht. De winnaars zijn erin geslaagd een wetenschappelijk verantwoord en toegankelijk stuk te schrijven dat duidelijk toepasbaar is binnen de praktijk van marketing en marktonderzoek.